STIPENDIEINFORMATION 1.1.2023

Som medlem i Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f. har du rätt att ansöka om stipendier och bidrag som stöder dig att utveckla ditt lärarskap och småbarnspedagogiken. Välkommen att ansöka!

Det är möjligt att ansöka om två olika stipendier: ett för kurser och/eller fortbildning (A) och ett för projekt (B). Dessutom är det möjligt att ansöka om bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material (C) samt bidrag för avlagda studiehelheter i fördjupande syfte (D).

A) Stipendier för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken ur Helga Bengelsdorffs fond. I ansökan ska ingå en motivering beträffande hur kursen/fortbildningen gagnar småbarnspedagogiken.

B) Stipendier för projekt som utvecklar lärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken ur Thyra Hanemanns fond.

I ansökan ska ingå:

 • projektbeskrivning
 • motivering hur projektet utvecklar lärarens arbete och främjar småbarnspedagogiken
 • tidsplan
 • kostnadsplan

C) Bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material ur Thyra Hanemanns fond. Som medlem kan du ansöka om bidraget en gång om året.

I ansökan ska ingå en motivering beträffande hur litteraturen höjer den pedagogiska kompetensen inom småbarnspedagogik och/eller hur materialet stöder den pedagogiska verksamheten. Av den inköpta summan beviljas 75 %. Högsta ansökningssumman är 300 euro, vilket leder till att den högsta beviljade summan är 225 euro (300 euro x 75 %).

Beviljandet och utbetalningen av bidraget sker på följande sätt:

En medlem skickar in en ansökan med namnen på de böcker som hen önskar få bidrag för samt en motivering. Styrelsen granskar ansökningen och meddelar sedan medlemmen om bidraget beviljas samt bidragssumman dvs. ger en betalningsgaranti i höjd av beviljad summa. Medlemmen köper böckerna och föreningen betalar bidraget mot uppvisning av kvitto. Tiden mellan given garanti och redovisning av kvitto ska fastställas av styrelsen.

D) Bidrag för avlagda studiehelheter i fördjupande syften som utvecklar medlemmens kompetens inom småbarnspedagogiken ur Thyra Hanemanns fond. Bidraget utbetalas mot kopia på studieintyg eller betyg enligt uppnådda studiepoäng:

120 sp – examensnivå (magister/master) = 300€

60 sp – ämnesstudier 150€

25 sp – grundstudier = 50€

Bidraget gäller inte grundstudier som ingår i en examen t.ex. grundstudier som ingår i studier till lärare inom småbarnspedagogiken. Exempel på grundstudier som uppfyller bidragskriterierna är grundstudier i specialpedagogik eller en annan studieenhet på 25 sp som stöder det egna arbetet inom småbarnspedagogiken.

Anvisningar

 • Ansökningstiden för stipendierna är fortlöpande.
 • Styrelsen behandlar stipendieansökningarna fortlöpande under året. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
 • Ansökningsblanketterna finns på föreningens webbplats https://www.hulis.fi/7999
 • Du kan ansöka om stipendium för maximalt en kurs/fortbildning (stipendium A) och/eller ett projekt (stipendium B). I bidrag C kan ansökan omfatta flera böcker och material, men observera att den maximala ansökningssumman är 300 euro.
 • Stipendium A och B samt bidrag C kan ansökas en gång om året. Bidrag D kan ansökas efter avlagda studier.
 • Vid ansökan av stipendium eller bidrag ber vi er att fylla i ansökningsblanketten enligt anvisningarna på föreningens webbplats.
 • Resor, lönebortfall, inskrivningsavgifter eller tentamensavgifter ersätts inte.
 • Redovisning lämnas in enligt de anvisningar som finns i beslutet.