Informationsstrategi 2022

1. Målsättning med informationen

Informationen till medlemmarna kännetecknas av att tillgänglighet, gott språk, aktualitet samt starkt informationsvärde. Kommunikationen med medlemmarna är öppen och positiv.


Målsättningen med informationen är att stärka småbarnspedagogikens ställning i samhället samt stöda medlemmar i deras yrkesutövande. Informationen omfattar fackliga frågor samt aktuell information om exempelvis lagförändringar, utbildningar, evenemang och om styrelsens arbete. Vidare strävar föreningen efter att utveckla ett nätverk/forum bestående av våra medlemmar, där medlemmarna kan utbyta tankar och känna samhörighet.

2. Målgrupp

Målgruppen för föreningens information och kommunikation delas upp i två grupper:

  • Den interna gruppen bestående av föreningens medlemmar.
  • Den externa gruppen består av potentiella medlemmar.

3. Strategi

Inom styrelsen finns tydliga ansvarsområden beträffande föreningens information. Föreningen har under våren 2021 genomfört en undersökning bland medlemmarna (intern grupp) för att kartlägga deras preferenser beträffande information. Utifrån undersökningen baserar styrelsen följande informationsstrategi:

  • Facebook är den mest använda sociala kanalen. Därför kommer föreningen inte att börja använda andra sociala medier utan istället utveckla Facebook-gruppen.
  • Enligt undersökningen uppskattar medlemmarna föreningens informationsbrev via email och även informationsmängden anses lagom. Sedan våren informerar styrelsen medlemmarna om styrelsen arbete, vilket har mottagits positivt. Styrelsen fortsätter därför med denna informationskanal.
  • Föreningens hemsida är lite besökt. Under 2022 strävar styrelsen till att utveckla föreningens hemsida.

Centralt mål i informationsstrategin 2022 är att värva nya medlemmar (extern grupp) genom följande åtgärder:

  • Öka föreningens synlighet och tillgänglighet t.ex. genom marketingmaterial som nyckelband.
  • Medlemsvärvningskampanj
  • Bjuda in icke-medlemmar till föreningens tillställningar
  • Öka förståelsen för föreningens uppdrag, styrelsens arbete samt vilken nytta man har av att vara medlem i föreningen t.ex. genom en broschyr.
  • Stärka kontakten med blivande lärare inom småbarnspedagogiken (studerande).