Verksamhetsplan 2022

Föreningens syfte

Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f.:s syfte är att bevaka medlemmarnas intressen samt verka som sakkunnig i fackliga frågor. Målet med föreningen är även att förena lärare, speciallärare, föreståndare och sakkunniga som arbetar inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen.


Föreningens verksamhet

Föreningens styrelse träffas ca. en gång per
månad och diskuterar aktuella frågor beträffande huvudstadsregionens lärare inom
småbarnspedagogik. Följande är en beskrivning av föreningens verksamhet:

 • Kontinuerligt bevaka fackliga frågor t.ex. beträffande löneutveckling, arbetsförhållande, avtal och lagar i samarbete med SLF och OAJ.
 • Aktivt bevaka småbarnspedagogiska frågor i kommunerna samt delta i social- och utbildningspolitiska diskussioner genom utlåtanden, förbättringsförslag och skrivelser.
 • Samarbeta och kommunicera med
  • de svenska föreningarna för lärare inom småbarnspedagogik i landet.
  • de finskspråkiga föreningarna för lärare inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen.
  • OAJ:s lokal- och regionföreningar.
  • de svenskspråkiga utbildningarna för lärare inom småbarnspedagogik.
  • samt delta i relevanta arbetsgrupper.
 • Utveckla medlemmarnas professionalitet genom fortbildning:
  • studiedag för medlemmarna (minst en gång per år).
  • pedagogiska café, medlemskvällar med sakkunniga.
 • Stöda medlemmarnas pedagogiska utveckling genom stipendier:
  • stipendier för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken.
  • stipendier för projekt som utvecklar lärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken.
  • bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material.
 • Information till medlemmar
  • via email
  • via föreningens Facebookgrupp
  • via tidningen Opettaja informera om föreningsmöten
  • via föreningens e-postadress

MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2022

1.Samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) och Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF)

Föreningen samarbetar med OAJ och SLF för att:

  • synliggöra småbarnspedagogikens vikt och värde för beslutsfattare, vårdnadshavare och övriga samhället.
  • stöda att lagen om småbarnspedagogik fås i sin slutliga form.

2.Information till medlemmarna

Föreningen har som målsättning att utveckla och implementera föreningens informationsstrategi,
vilken omfattar bland annat följande punkter:

  • göra föreningens verksamhet synlig genom att informera medlemmarna om styrelsens arbete t.ex. efter varje styrelsemöte.
  • nya marknadsföringsmetoder och -material t.ex. informationsbroschyr.

3. Stöda medlemmarnas professionella utveckling och välmående

Föreningens målsättning är att erbjuda medlemmarna
intressanta och aktuella fortbildningar, som stöder det pedagogiska arbetet
samt stärker medlemmarnas välmående.

  • genomföra två studiedagar 2022.
  • arrangera pedagogiska caféer, medlemskvällar och intressanta föreläsningar.

4. Kontakt och information till lärarstuderande

Föreningens målsättning är att tidigt knyta kontakt med lärarstuderande vid Helsingfors
universitet.

  • I samarbete med SLF/OAJ informera studerande (blivande ped.kand) om fördelarna av ett medlemskap i föreningen samt om yrket som lärare inom småbarnspedagogik.
  • Erbjuda studentföreningen Didacta en plats i styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

5. Nya medlemmar

Föreningens målsättning är att föreningens medlemsantal kontinuerligt växer.

  • Målet är att föreningens medlemsantal växer med 10 % dvs. till 210 medlemmar
  • Aktivt värva nya medlemmar via medlemsvärvningskampanj, en öppen tillställning och föreningens nya marknadsföringsmaterial.
  • Nya medlemmar får en välkomsthälsning via epost.