Verksamhetsplan 2023

Föreningens syfte

Huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik r.f.:s syfte är att bevaka medlemmarnas intressen samt verka som sakkunnig i fackliga frågor. Målet med föreningen är även att förena lärare, speciallärare, föreståndare och sakkunniga som arbetar inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen.


Föreningens verksamhet

Föreningens styrelse träffas ca. en gång per månad och diskuterar aktuella frågor beträffande huvudstadsregionens lärare inom småbarnspedagogik. Följande är en beskrivning av föreningens verksamhet:

 • Tillsammans med SLF och OAJ bedriva intressebevakning för medlemmarna t.ex. beträffande lönefrågor, anställningsvillkor, arbetsskydd samt utveckling av lärarnas professionalitet.
 • Aktivt bevaka småbarnspedagogiska frågor i kommunerna samt delta i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska diskussioner genom utlåtanden, förbättringsförslag och skrivelser.
 • Samarbeta med
  • de svenska föreningarna för lärare inom småbarnspedagogik.
  • de finskspråkiga föreningarna för lärare inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen.
  • OAJ:s lokal- och regionföreningar.
  • de svenskspråkiga utbildningarna för lärare inom småbarnspedagogik.
  • de svenska lärarföreningarna i huvudstadsregionen och FSL.
  • samt delta i relevanta arbetsgrupper.
 • Utveckla medlemmarnas professionalitet genom fortbildning.
 • Stöda medlemmarnas pedagogiska utveckling genom stipendier och bidrag:
  • stipendier för kurs eller fortbildning som gagnar småbarnspedagogiken.
  • stipendier för projekt som utvecklar lärararbetet och befrämjar småbarnspedagogiken.
  • bidrag för införskaffad facklitteratur och/eller pedagogiskt material eller för avlagda studiehelheter i fördjupande syfte.
 • Information medlemmarna om aktuella ärenden och HuliS verksamhet
  • via email
  • via föreningens Facebookgrupp

MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2023

1.Samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ) och Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF)

Föreningen har som målsättning att i samarbete med OAJ och SLF stärka lärarprofessionen och lärarnas yrkesstolthet samt småbarnspedagogikens ställning i samhället.

2.Information till medlemmarna och synliggöra föreningen

Föreningen har som målsättning att fortsätta implementera föreningens informationsstrategi.

  • Göra föreningens verksamhet synlig genom att informera medlemmarna om styrelsens arbete t.ex. efter varje styrelsemöte.
  • Utnyttja nya marknadsföringsmetoder och -material t.ex. informationsbroschyr.

3. Stöda medlemmarnas professionella utveckling och välmående

Föreningens målsättning är att erbjuda medlemmarna intressanta och aktuella fortbildningar och medlemskvällar, som stöder det pedagogiska arbetet samt stärker medlemmarnas välmående.

  • Genomföra 1-2 studiedagar 2023.
  • Arrangera pedagogiska caféer, medlemskvällar och intressanta föreläsningar.

4. Kontakt och information till lärarstuderande

Föreningens målsättning är att tidigt knyta kontakt med lärarstuderande vid Helsingfors universitet genom samarbete med Helsingfors universitets pedagogiska fakultet och ämnesföreningen Didacta.

  • I samarbete med SLF/OAJ informera studerande (blivande ped.kand) om fördelarna av ett medlemskap i föreningen samt om yrket som lärare inom småbarnspedagogik.
  • Erbjuda studentföreningen Didacta en plats i styrelsen med närvaro- och yttranderätt.
  • Ordna en årlig träff med lärarstuderande vid HU.

5. Värva nya medlemmar

Föreningens målsättning är att föreningens medlemsantal kontinuerligt växer.

  • Målet är att föreningens medlemsantal växer med 10 % dvs. till 200 medlemmar
  • Aktivt värva nya medlemmar via medlemsvärvningskampanj, en öppen tillställning och föreningens nya marknadsföringsmaterial.
  • Nya medlemmar får en välkomsthälsning via epost.